Hướng dẫn kết nối mixer với đẩy và giới thiệu chức năng của nút gạt DIP sau đẩy MS4-1300 SVT